Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

 

Nordjysk Humanitærhjælp afholder generalforsamling Lørdag d. 17. Februar 2018 kl. 13.00 på Udbyvej 54, 4300 Holbæk.

 

Dagsorden:

 

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Valg af referent og stemmetællere.

 

 1. Bestyrelsens beretning om det foregående års arbejde forelægges til godkendelse. Formanden for Køge lokalafdeling fremlægger sin beretning.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfraskrivelse.

 

 1. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af kontingent for 2019.

 

 1. Bestyrelsens rammeplan for 2018.

 

 1. indkomne forslag.

 

 1. Forslag fra Ole Søager: Vedtægternes §12 første afsnit foreslås ændret til: Foreningen Nordjysk Humanitærhjælp kan ikke nedlægges, så længe der kan dannes den fornødne bestyrelse m.m.

Begrundelse: Det giver ikke mening, at foreningen ikke kan nedlægges, selvom der ikke kan vælges de vedtægtsbestemte personer. Man kan forestille sig den situation, at der er mere end 7 aktive medlemmer, men at der ikke kan dannes en bestyrelse. Hvem skulle i givet fald administrere foreningens arbejde?

 

 1. Forslag fra Lykke Elisabeth Jensen om at rykke ankomsten af russerbørnene én uge frem.

 

 1. Valg til bestyrelsen. på valg er:
 • Poul Erik Gehrcke
 • Bengt Sommer
 • Lissi Sommer

 

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

 

 1. Valg af interne revisorer + 2 revisorsuppleanter.

 

 1. Valg af statsautoriseret- eller registreret revisor.

 

 1. Eventuelt.

 

NB! Forslag der ønskes behandlet under pkt. 7 skal være formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen kan der stemmes pr. fuldmagt.